PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 句子詳細資料)
 
 
句        子
 Ma su ppeacih pqiyut huling knan?
中文翻譯
 你為什麼差一點讓我被狗咬?
註        解

 Kari smiling.

 (問句。)

句子屬性
 Kari sbiyaw(古諺語)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang